Warunki świadczenia usług

Uprzejmie proszę zapoznać się z poniższymi warunkami świadczenia usług.

1. Definicje

 1. „Strona Internetowa” oznacza cramtheexam.com.
 2. „Kurs” oznacza dostęp do wszystkich materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej.
 3. „ENGLAS” oznacza właściciela Strony Internetowej, English Language Solutions Simon Porter.
 4. „Klient” oznacza użytkownika lub przeglądającego Stronę Internetową.
 5. „Umowa” oznacza umowę na dostęp do Kursu, zawartą na zasadach opisanych w niniejszych warunkach świadczenia usług.

2. Warunki ogólne

 1. Właścicielem i operatorem Strony Internetowej jest English Language Solutions Simon Porter, z siedzibą przy ul. Wygodnej 28a, 05-850 Kaputy, REGON 141228722, NIP 5272549412. Telefon kontaktowy: 793 577 240 (koszt połączenia zależy od taryfy operatora sieci Klienta). Adres poczty elektronicznej: office@cramtheexam.com.
 2. Przystępując do Kursu i korzystając z niego, Klient akceptuje warunki Umowy i wyraża zgodę na związanie nimi. ENGLAS może zmienić warunki Umowy w dowolnym czasie. ENGLAS prześle Klientowi informację o na adres mailowy znajdujący się w bazie danych ENGLAS, wyznaczając 5 dni na wypowiedzenie Umowy. Uznaje się, że Klient akceptuje na zmienione warunki Umowy, o ile Klient nie skontaktuje się z ENGLAS w celu odstąpienia od Umowy Klient, który nie zgadza się na powyższe warunki proszony jest o niekorzystanie z Kursu.
 3. Umowa podlega prawu polskiemu.
 4. Strona Internetowa oraz Kurs są dostępne przez Internet. Klient odpowiada za zagwarantowanie sobie i opłacenie dostępu do Internetu niezbędnego do wejścia na Stronę Internetową i skorzystania z Kursu, a także za odpowiedni sprzęt komputerowy, wyszukiwarkę, modem, oprogramowanie i akcesoria komputerowe niezbędne do skorzystania ze Strony Internetowej oraz Kursu. ENGLAS nie odpowiada za wsparcie techniczne w uzyskaniu dostępu do Kursu.
 5. Aby skorzystać z Kursu, Klient musi zezwolić na działanie javascript oraz flash. Rekomeduje się używanie najbardziej aktualnych wersji wyszukiwarki, javascript oraz flash.
 6. Zawartość stron Strony Internetowej może ulegać zmianom bez wypowiedzenia.
 7. ENGLAS nie odpowiada za opieranie się na informacjach lub materiałach dostępnych na Stronie Internetowej lub korzystanie z nich - odbywa się to na wyłączne ryzyko Klienta. Klient jest odpowiedzialny za upewnienie się, że Kurs spełnia określone potrzeby Klienta. Więcej informacji w zakresie odpowiedzialności ENGLAS wobec Klienta znajduje się w pkt 3.3.
 8. Nieupoważnione użycie Strony Internetowej lub Kursu może być podstawą do roszczenia o odszkodowanie lub stanowić czyn podlegający odpowiedzialności karnej.
 9. Klient nie może (a) zamieszczać na Stronie Internetowej treści, które stanowią zniesławienie, oszczerstwa lub wulgaryzmy; (b) promować lub używać mowy nienawiści; (c) naruszać przepisów prawnych; (d) wprowadzać jakichkolwiek treści pornograficznych lub promować nielegalne zachowania. W przypadku podejrzenia używania Strony Internetowej lub Kursu w którykolwiek z powyższych sposobów, konto dostępu Klienta zostanie zlikwidowane.
 10. ENGLAS zastrzega sobie prawo do likwidacji Strony Internetowej w dowolnym czasie, o czym poinformuje Klienta z 90-dniowym wyprzedzeniem.
 11. Jeśli którekolwiek z niniejszych warunków (z jakichkolwiek powodów) okazałyby się niewykonalne, niezgodne z prawem lub nieważne, warunki niewykonalne, niezgodne z prawem lub nieważne nie mają wpływu na pozostałe warunki, które będą wciąż w pełni obowiązujące.

3. Kurs

 1. Kurs stanowi platformę e-learnigową języka angielskiego wykorzystującą prezentacje wideo lub zindywidualizowane informacje zwrotne służące przygotowaniu Klienta do wybranych egzaminów z języka angielskiego. Kurs (i) umożliwia Klientowi samodzielne przerabianie podręczników przygotowujących do egzaminów z języka angielskiego; (ii) umożliwia Klientowi sprawdzanie odpowiedzi do ćwiczeń z podręczników oraz oglądanie i wysłuchanie wyjaśnień tych odpowiedzi; (iii) dostarcza Klientowi informacji zwrotnej w zakresie ćwiczeń z pisania.
 2. Kurs nie udostępnia ani nie pokazuje jakichkolwiek materiałów z podręczników. Klient musi posiadać odpowiedni podręcznik w celu skorzystania z Kursu. Bez podręcznika prezentacje wideo nie będą pomocne ani użyteczne.
 3. ENGLAS nie odpowiada za przygotowanie Klienta do egzaminu. Klient jest odpowiedzialny za przygotowanie do egzaminu i ENGLAS nie prowadzi korespondencji w sprawie decyzji Klienta o podejściu do egzaminu językowego.
 4. Cena Kursu za 31 dni wynosi 90 PLN – jest to oferta bez podręcznika.
 5. Cena Kursu za 93 dni zawiera wartość podręcznika i zależy od tego, gdzie podręcznik jest wysyłany:
  • do Klienta w Polsce – cena Kursu wynosi 260 PLN.
  • do Klienta w Europie, Rosji, Izraelu i na Cyprze – cena Kursu wynosi 295 PLN.
  • do Klienta w Ameryce Północnej i Afryce – cena Kursu wynosi 304 PLN.
  • do Klienta w Ameryce Środkowej, Ameryce Południowej oraz w Azji – cena Kursu wynosi 310 PLN.
 6. Wszystkie ceny podane powyżej zawierają polskie podatki.
 7. W chwilą zapłaty za Kurs za 31 dni lub 93 dni, Klient uzyskuje pełny dostęp do Kursu.
 8. W przypadku wyboru 93-dniowego dostępu do Kursu, należy skontaktować się poprzez stronę kontaktową w ciągu 14 dni od chwili dokonania płatności w celu podania informacji na temat: 1) wybranego podręcznika (lista podręczników znajduje się poniżej); 2) adresu, na jaki podręcznik ma zostać wysłany.
 9. Podręczniki do wyboru. Podręcznik do egzaminu the Cambridge First/FCE Exam:
  • Gold First student’s book (without key),
  • First Expert student’s book (without key), or
  • Ready For First student’s book (without key).
  Podręcznik do egzaminu the Cambridge Advanced/CAE Exam:
  • Gold Advanced student’s book (without key),
  • Advanced Expert student’s book (without key), or
  • Ready For Advanced student’s book (without key).
 10. Wybrany podręcznik zostanie wysłany listem poleconym (przez Pocztę Polską) w ciągu 3 dni od daty otrzymana informacji, o których mowa w sekcji 3.8 powyżej. ENGLAS posiada zapisy śledzenia przesyłki przez 93 dni, ale nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie przez Pocztę Polską (ani innych zagranicznych operatorów pocztowych) podręcznika do Klienta ani za jego odbiór przez Klienta od Poczty Polskiej (lub innego zagranicznego operatora pocztowego).
 11. W przypadku nieotrzymania od Klienta wciągu 14 dni od zapłaty informacji, o których mowa w sekcji 3.8 powyżej, ENGLAS zastrzega sobie prawo do wycofania oferty dołączenia podręcznika do Kursu.
 12. ENGLAS oferuje wyłącznie podręczniki, które są wykorzystywane w Kursie.
 13. Płatność za Kurs nie odnawia się automatycznie. Klient jest powiadamiany mailowo na 7 dni i na 1 dzień przed wygaśnięciem dostępu do Kursu.
 14. Po otrzymaniu kolejnej płatności na poczet kontynuowania Kursu (na 31 dni lub 93 dni) konto Klienta jest reaktywowane z wykorzystaniem tego samego hasła oraz wszystkimi danymi zapisanymi wcześniej na koncie Klienta.
 15. W przypadku klientów korporacyjnych oraz kont wieloużytkownikowych istnieje możliwość skontaktowania się poprzez stronę kontaktową w celu negocjacji ceny za dostęp do Kursu.
 16. Kurs jest dostępny dla użytkowników na całym świecie, pod warunkiem zastosowania się do niniejszych warunków.
 17. Udostępnianie własnej nazwy użytkownika i hasła innym osobom jest surowo zabronione. W przypadku podejrzenia udostępnienia nazwy użytkowanika i hasła, konto dostępu zostanie zlikwidowane bez prawa do zwrotu opłaty za Kurs.
 18. Klient może mieć dostęp do Kursu tylko z jednego adresu IP w tym samym czasie.

4. Prawa własności intelektualnej

 1. Strona Internetowa i jej zawartość są chronione przez przepisy prawa autorskiego, prawa o ochronie baz danych, prawa dotyczącego znaków towarowych oraz inne przepisy dotyczące własności intelektualnej. ENGLAS nie udziela licencji ani nie przenosi praw autorskich na Klienta. Materiały wykorzystane w Kursie również podlegają ochronie praw własności intelektualnej wydawcy i autora a szczegóły tych praw własności intelektualnej i innych praw widnieją w każdej prezentacji wideo.
 2. Klient nie może kopiować prezentacji wideo na użytek własny ani osób trzecich. Ponadto, Klient nie może: zmieniać, publikować, upubliczniać, rozpowszechniać, przesyłać ani w jakikolwiek inny podobny sposób wykorzystywać zawartości Strony Internetowej czy Kursu.
 3. W przypadku zamieszczenia przez Klienta jakiegokolwiek materiału na Stronie Internetowej Klient udziela bezterminowej, bezpłatnej, niewyłącznej licencji o zasięgu światowym na używanie, reprodukowanie, modyfikowanie, adaptowanie, tłumaczenie i publiczne udostępnianie, w tym przez Internet, łączenie z innymi pracami i włączanie do innych prac tego materiału lub jego fragmentów. Klient oświadcza, że posiada wszystkie prawa i zgody niezbędne do zamieszczenia takiego materiału na Stronie Internetowej.
 4. Klient wyraża zgodę na niewykonywanie swoich autorskich praw osobistych w odniesieniu do czegokolwiek zamieszczonego przez Klienta na Stronie Internetowej. Klient wyraża zgodę na publikowanie materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej bez wskazania Klienta jako autora.
 5. Klient nie powinien zamieszczać jakichkolwiek materiałów, jeśli nie wyraża zgody na postanowienia pkt 4.3 ani 4.4.

5. Płatność

 1. Płatność za Kurs oraz rozliczenie kart kredytowych i przelewów bankowych odbywa się za pośrednictwem Dotpay Settlemnet Centre. Zasady dotyczące tych rozliczeń są dostępne tutaj.
 2. ENGLAS nie otrzymuje od Dotpay Settlemnet Centre informacji szczegółowych na temat płatności dokonaych przez Klienta.
 3. ENGLAS nie odpowiada za problemy, które mogą się pojawić w związku z dokonywaniem płatności za Kurs.
 4. Z chwilą dokonania wpłaty:
  (i) Klient wyraża zgodę na nabycie Kursu;
  (ii) Klient uznaje utratę prawa do odstąpienia od Umowy, z zastrzeżeniem pkt 6.2;
  (iii) na adres mailowy Klienta podany przy dokonywaniu płatności za Kurs zostanie przesłana nazwa użytkownika i hasło dostępu do Kursu;
  (iv) Klient otrzymuje dostęp do wszystkich części Kursu.
 5. Zapłata za Kurs powinna nastąpić w PLN.
 6. Cena obejmuje podatek polski VAT, jeśli jest należny.
 7. Jeśli Klient potrzebuje faktury/rachunku, należy skontaktować się z ENGLAS za pomocą strony kontaktowej. Wnioskując o fakturę Klient wyraża zgodę na wystawienie jej w formie elektronicznej i przesłanie na adres mailowy Klienta podany przy dokonywaniu płatności za Kurs.

6. Zwrot opłaty i wygaśnięcie dostępu do Kursu

 1. Klient nie ma ustawowego prawa do odstąpienia od Umowy za zwrotem opłaty w sytuacji, gdy Klient wyraził zgodę na nabycie dostępu do Kursu bezpośrednio po zakończeniu procesu dokonywania płatności za Kurs i uznał utratę prawa do odstąpienia od Umowy. Patrz pkt 5.4(i) oraz 5.4(ii).
 2. W celu natychmiastowej likwidacji dostępu do Kursu należy skontaktować się z ENGLAS poprzez stronę kontaktową, wskazując w mailu chęć likwidacji dostępu do Kursu. ENGLAS skontaktuje się z Klientem w ciągu 48 godzin potwierdzając likwidację konta Klienta.
 3. Dostęp Klienta do Kursu wygasa po upływie 31 lub 93 dni od momentu zapłaty za Kurs, chyba że Klient dokonany zapłaty za dalszy dostęp do Kursu (zobacz także pkt 3.5 oraz 3.6).

7. Reklamacje

 1. Aby złożyć reklamacje w sprawie Kursu Klient powinien skontaktować się z ENGLAS poprzez stronę kontaktową wyjaśniając przyczynę reklamacji. ENGLAS skontaktuje się z Klientem w ciągu 48 godzin od otrzymania reklamacji.

8. Polityka prywatności

 1. ENGLAS chce chronić prywatność Klienta odwiedzającego Stronę Internetową. Zapoznanie się z poniższymi warunkami pomoże zrozumieć jak ENGLAS wykorzystuje dane osobowe Klienta.
 2. Dane osobowe uzyskane od Klienta są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z poniższymi warunkami, w tym z wykorzystaniem ciasteczek, o których mowa poniżej.
 3. Jakie dane osobowe gromadzi ENGLAS? Przystępując do Kursu Klient jest proszony o podanie niektórych danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres mailowy, hasło. Korzystając z Kursu, Klient wprowadza odpowiedzi na pytania. ENGLAS gromadzi również dane o odwiedzających Stronę Internetową (na przykład dane dotyczące wzorców zachowań) dzięki wykorzystaniu ciasteczek. ENGLAS jest administratorem danych osobowych Klienta. Klient ma prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawienia. Udostępnienie danych osobowych Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne dla udostępnienia Kursu Klientowi – jeśli Klient poprosi o usunięcie swoich danych osobowych, ENGLAS nie będzie mógł udostępnić Kursu Klientowi.
 4. Ciasteczka. Ciasteczko to informacja lub wiadomość przesłana z internetowego serwera do wyszukiwarki Klienta i przechowywana na twardym dysku Klienta. Ciasteczko jest niezbędne, aby umożliwić Klientowi dostęp do Kursu bez konieczności wprowadzania nazwy użytkownika i hasła. Jeśli Klient nie akceptuje ciasteczek ENGLAS, niektóre właściwości Strony Internetowej mogą nie zostać zachowane. ENGLAS używa ciasteczek do administrowania Stroną Internetową, do uzyskania informacji o liczbie odwiedzających konkretne części Strony Internetowej i do usprawnienia korzystania ze Strony Internetowej przez Klienta. Ciasteczka nie służą uszkadzaniu ani niszczeniu komputera Klienta i większość wyszukiwarek automatycznie akceptuje ciasteczka. ENGLAS używa ciasteczek sesyjnych, czyli tymczasowych, które pozwalają operatorom stron internetowych wiązać działania użytkownika w ramach jednej sesji, czyli do zamknięcia przeglądarki. Nie gromadzą one informacji, ale wyświetlają strony, do których wymagana jest nazwa użytkownika i hasła. Wyszukiwarka na komputerze Klienta przechowuje informacje. ENGLAS używa ciasteczek wiarygodnych podmiotów trzecich. Niektóre ciasteczka podmiotów trzecich są niezbędne do uzyskania dostępu do treści zamieszczonych na Stronie Internetowej przez podmioty trzecie. Przykładem ciasteczek podmiotów trzecich używanych na Stronie Internetowej jest Google Analytics. Google Analytics jest powszechnie używanym w sieci i wiarygodnym rozwiązaniem analitycznym, które pozwala zrozumieć jak Klient używa Strony Internetowej i jak można ulepszyć Stronę Internetową dla potrzeb Klienta. ENGLAS nie przekazuje danych osobowych Klienta żadnym podmiotom trzecim. Ciasteczko nie gromadzi danych osobowych, nie zmienia konfiguracji komputera, nie instaluje ani nie odinstalowuje oprogramowania, wirusów, Trojanów, nie zakłóca integralności systemu komputerowego ani danych. Klient może usunąć ciasteczka w dowolnym czasie. Jeśli jednak Klient nie zgadza się na używanie ciasteczek, Klient może nie zaakceptować ciasteczek w ustawieniach własnej wyszukiwarki i usunąć ciasteczka znajdujące się na twardym dysku Klienta. Klient może również tak ustawić wyszukiwarkę, aby informowała Klienta o otrzymaniu ciasteczek. W ten sposób, Klient ma możliwość zaakceptować albo odrzucić ciasteczko. Więcej informacji na temat ciasteczek i ustawień wyszukiwarki Klient może uzyskać od dostarczyciela wyszukiwarki lub na stronach internetowych dedykowanych kwestiom związanym z ciasteczkami.
 5. Jak ENGLAS wykorzystuje dane osobowe Klienta? ENGLAS wykorzystuje uzyskane informacje w celu realizacji Kursu, np. aby odpowiedzieć na zapytania Klienta. ENGLAS może wykorzystywać dane dla celów marketingowych, np. aby ulepszyć Kurs. Za zgodą Klienta, dane osobowe Klienta mogą być używane do wysyłania informacji handlowych, np. informacji o nowych kursach ENGLAS.